• کارفرما: شرکت سینا شیشه
  • مشاور: کارفرما
  • موقعیت سایت: قزوین
  • مدت قرارداد: 6.5 ماه
  • وضعیت پروژه: تکمیل شده در سال 1385
  • پیمانکار: شرکت رشد صنعت