• کارفرما:شرکت برق منطقه ای باختر
  • مشاور:شرکت مهندسین مشاور مهبام
  • موقعیت سایت:اراک
  • مدت قرارداد:5 ماه
  • وضعیت پروژه:تکمیل شده در سال 1375
  • پیمانکار:رشد صنعت