• کارفرما: شرکت آلومینیوم ایران
  • مشاور: شرکت مهندسین مشاور ناموران
  • موقعیت سایت: اراک
  • مدت قرارداد: 5 ماه
  • وضعیت پروژه: تکمیل شده در سال 1386
  • پیمانکار: مشارکت رشد صنعت – صفا نیکو
SONY DSC