پروژه NGL 900,1000

  • محل اجرا : امیدیه
  • کارفرما : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • محدوده کار: تامین و نصب مبدلهای حرارتی
  • تعداد مبدل های حرارتی : 4
  • نحوه اجرای فعالیت: EPC

پروژه مخازن ذخیره سوخت شیراز

  • محل اجرا : شیراز
  • کارفرما : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
  • ظرفیت 10 تانک : 168,000 m3
  • تعداد مخازن ذخیره سوخت :12
  • نحوه اجرای فعالیت: EPC