پروژه کارخانه سیمان تهران

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : کارخانه سیمان تهران
  • محدوده کار : برنامه جایگزینی واحد شماره 8 کارخانه
  • نحوه اجرای فعالیت: EPC