نیروگاه بخار شهید مفتح همدان

  • نوع نیروگاه : توربین بخار
  • محل نیروگاه : همدان
  • ظرفیت تولیدی: 4*250=1000MW
  • انرژی تولیدی سالانه : 7000GW
  • کارفرما:  شرکت توانیر
  • نحوه اجرای فعالیت: EPC