بهینه سازی نیروگاه برقابی دز

 • محل سایت : استان خوزستان
 • ظرفیت نامی :4*180=720MW
 • انرژی تولیدی سالانه : 5137 GWh
 • نوع توربین :فرانسیس عمودی
 • ارتفاع ناخالص :510 (m)
 • کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
 • نحوه اجرای فعالیت: EPC

نیروگاه برقابی تاریک

 • محل سایت : رشت
 • ظرفیت نامی :2*1.5=3 MW
 • انرژی تولیدی سالانه |: 16 GWh
 • نوع توربین : کاپلان افقی
 • ارتفاع ناخالص :8.45 (m)  
 • نحوه اجرای فعالیت: EPC

نیروگاه برقابی پیران

 • محل سایت : کرمانشاه
 • ظرفیت نامی :2*4.25=8.5 MW
 • انرژی تولیدی سالانه : 40 GWh
 • نوع توربین : پلتون افقی
 • ارتفاع ناخالص :318 (m)
 • نحوه اجرای فعالیت: EPC

نیروگاه برقابی بیجار

 • محل سایت : شهر بیجار (از توابع رشت)
 • ظرفیت نامی :3*2.1=6.3MW
 • نوع توربین :فرانسیس عمودی
 • ارتفاع ناخالص :56 (m)
 • نحوه اجرای فعالیت: EPC

نیروگاه برقابی قم 1

 • محل سایت : قم
 • سرمایه گذار : شرکت رشد صنعت
 • ظرفیت نامی :1*3.4 MW
 • انرژی تولیدی سالانه |: 20 GWh
 • نوع توربین :فرانسیس افقی
 • ارتفاع ناخالص :120 (m)
 • نحوه اجرای فعالیت: BOO

نیروگاه برقابی قم 4 و 3

 • محل سایت : ایستگاه فشار شکن 4 و 3 محلات
 • سرمایه گذار : شرکت رشد صنعت
 • ظرفیت نامی :1*2.9 MW
 • ظرفیت نامی :1*3.4 MW
 • انرژی تولیدی سالانه |: 40 GWh
 • نوع توربین :فرانسیس افقی
 • ارتفاع ناخالص :72 (m) و120
 • نحوه اجرای فعالیت: BOO