فرم استخدام (انگلیسی)

فرم استخدام (انگلیسی):

لطفا پس از تکمیل فرم ذیل، فرم تکمیل شده را به آدرس پستی jobvacancy@roshdsanat.com ارسال نمایید.