گواهی نامه ها
HSE - MS
عنوان گواهینامه: HSE - MS
اعطا شده توسط:
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران <br/>
تاریخ دریافت: اول مرداد 1396 <br/>
تاریخ اعتبار: اول مرداد 1398 <br/>
عنوان گواهینامه: گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی
اعطا شده توسط: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
تاریخ دریافت: اول مرداد 1396
تاریخ اعتبار: اول مرداد 1398
عاونت برنامه ریزی و نظارت <br/>
رتبه 1: نیرو - رتبه 1: تاسیسات و تجهیزات<br/>
رتبه 2: نفت و گاز - رتبه 4: صنعت و معدن<br/>
تاریخ دریافت: 24 شهریور 1393 <br/>
تاریخ اعتبار: 18 شهریور 1397 <br/>
عنوان گواهینامه: رتبه پیمانکاری
اعطا شده توسط: عاونت برنامه ریزی و نظارت
رتبه 1: نیرو - رتبه 1: تاسیسات و تجهیزات
رتبه 2: نفت و گاز - رتبه 4: صنعت و معدن
تاریخ دریافت: 24 شهریور 1393
تاریخ اعتبار: 18 شهریور 1397
موسسه بین المللی جی- سرتیفای <br/>
تاریخ دریافت: 10 جولای 2017<br/>
تاریخ اعتبار: 9 جولای 2020<br/>
عنوان گواهینامه: ایزو 18001 - 2007
اعطا شده توسط: موسسه بین المللی جی- سرتیفای
تاریخ دریافت: 10 جولای 2017
تاریخ اعتبار: 9 جولای 2020
سازمان مدیریت و برنامه ریزی<br/>
رتبه 2: تولید نیرو - رتبه 3: تاسیسات برق و مکانیک <br/>
تاریخ دریافت: 15 آذر 1394 <br/>
تاریخ اعتبار: 14 آذر 1398 <br/>
عنوان گواهینامه: رتبه مشاور
اعطا شده توسط: سازمان مدیریت و برنامه ریزی
رتبه 2: تولید نیرو - رتبه 3: تاسیسات برق و مکانیک
تاریخ دریافت: 15 آذر 1394
تاریخ اعتبار: 14 آذر 1398
موسسه بین المللی جی- سرتیفای <br/>
تاریخ دریافت: 10 جولای 2017<br/>
تاریخ اعتبار: 9 جولای 2020<br/>
عنوان گواهینامه: ایزو 9001 - 2015
اعطا شده توسط: موسسه بین المللی جی- سرتیفای
تاریخ دریافت: 10 جولای 2017
تاریخ اعتبار: 9 جولای 2020
سازمان مدیریت و برنامه ریزی<br/>
رتبه 1: رسته نیرو نوع 2 <br/>
تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1395 <br/>
تاریخ اعتبار: 18 شهریور 1397 <br/>
عنوان گواهینامه: رتبه طرح و ساخت
اعطا شده توسط: سازمان مدیریت و برنامه ریزی
رتبه 1: رسته نیرو نوع 2
تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1395
تاریخ اعتبار: 18 شهریور 1397
موسسه بین المللی جی- سرتیفای <br/>
تاریخ دریافت: 10 جولای 2017<br/>
تاریخ اعتبار: 9 جولای 2020<br/>
عنوان گواهینامه: ایزو 14001- 2015
اعطا شده توسط: موسسه بین المللی جی- سرتیفای
تاریخ دریافت: 10 جولای 2017
تاریخ اعتبار: 9 جولای 2020
شرکت مدیریت منابع آب ایران <br/>
تاریخ دریافت: 27 بهمن 1394 <br/>
تاریخ اعتبار: 26 بهمن 1396 <br/>
عنوان گواهینامه: گواهینامه صلاحیت بهره برداری نیروگاههای برق آبی
اعطا شده توسط: شرکت مدیریت منابع آب ایران
تاریخ دریافت: 27 بهمن 1394
تاریخ اعتبار: 26 بهمن 1396