تقدیرنامه ها
پروژه : نیروگاه برق آبی 3 مگاوات سد تاریک<br/>
کارفرما: سازمان توسعه منابع آب و نیرو ایران<br/>
اعطا کننده: رحیم میدانی<br/>
سمت: معاون آب و فاضلاب وزارت نیرو<br/>
تاریخ: اردیبهشت ماه 1392<br/>
پروژه : نیروگاه برق آبی 3 مگاوات سد تاریک
کارفرما: سازمان توسعه منابع آب و نیرو ایران
اعطا کننده: رحیم میدانی
سمت: معاون آب و فاضلاب وزارت نیرو
تاریخ: اردیبهشت ماه 1392
پروژه: طرح جایگزینی کارخانه سیمان تهران
<br/>
کارفرما: شرکت سیمان تهران<br/>
اعطا کننده: حسین شایان <br/>
سمت: مجری طرح جایگزینی سیمان تهران<br/>
تاریخ: آذر ماه 1385<br/>
پروژه: طرح جایگزینی کارخانه سیمان تهران
کارفرما: شرکت سیمان تهران
اعطا کننده: حسین شایان
سمت: مجری طرح جایگزینی سیمان تهران
تاریخ: آذر ماه 1385
پروژه: نیروگاه برق آبی 5.5 مگاوات کریک 2 و 3<br/>
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران<br/>
اعطا کننده: کاظم رئوف سرشت<br/>
سمت: مجری طرح نیروگاه های کوچک و متوسط<br/>
تاریخ: خرداد ماه 1388
<br/>
پروژه: نیروگاه برق آبی 5.5 مگاوات کریک 2 و 3
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
اعطا کننده: کاظم رئوف سرشت
سمت: مجری طرح نیروگاه های کوچک و متوسط
تاریخ: خرداد ماه 1388
پروژه: نیروگاه برق آبی 2000 مگاوات کارون 3<br/>
کارفرما: شرکت فرآب<br/>
اعطا کننده: موسی رفان - امین حاج رسولی ها <br/>
سمت: رئیس هئیت مدیره - مدیر عامل<br/>
تاریخ: اردیبهشت ماه 1384<br/>
پروژه: نیروگاه برق آبی 2000 مگاوات کارون 3
کارفرما: شرکت فرآب
اعطا کننده: موسی رفان - امین حاج رسولی ها
سمت: رئیس هئیت مدیره - مدیر عامل
تاریخ: اردیبهشت ماه 1384
پروژه: کارخانه شکر میرزا کوچک خان <br/>                 
کارفرما: شرکت فالق صنعت<br/>                    
اعطا کننده: مجید رضا ضیایی<br/>                      
سمت: مدیر عامل و عضو هئیت مدیره<br/>                
تاریخ: تیر ماه 1385<br/>
پروژه: کارخانه شکر میرزا کوچک خان
کارفرما: شرکت فالق صنعت
اعطا کننده: مجید رضا ضیایی
سمت: مدیر عامل و عضو هئیت مدیره
تاریخ: تیر ماه 1385
پروژه: نیروگاه برق آبی 1000 مگاوات کارون 1 <br/>
کارفرما: شرکت فراب<br/>
اعطا کننده: موسی رفان - امین حاج رسولی ها<br/>
سمت: رئیس هئیت مدیره - مدیر عامل<br/>
تاریخ: فروردین ماه 1382<br/>
پروژه: نیروگاه برق آبی 1000 مگاوات کارون 1
کارفرما: شرکت فراب
اعطا کننده: موسی رفان - امین حاج رسولی ها
سمت: رئیس هئیت مدیره - مدیر عامل
تاریخ: فروردین ماه 1382
پروژه: نیروگاه حرارتی شهید مفتح همدان<br/>
کارفرما: سازمان توسعه برق ایران<br/>
اعطا کننده: قاسم مستقل<br/>
سمت: مدیر عامل<br/>
تاریخ: مرداد ماه 1375<br/>
پروژه: نیروگاه حرارتی شهید مفتح همدان
کارفرما: سازمان توسعه برق ایران
اعطا کننده: قاسم مستقل
سمت: مدیر عامل
تاریخ: مرداد ماه 1375
پروژه: نیروگاه برق شازند اراک<br/>
کارفرما: شرکت مپنا<br/>
اعطا کننده: موسی رفان<br/>
سمت: مدیر عامل<br/>
تاریخ: آبان ماه 1379<br/>
پروژه: نیروگاه برق شازند اراک
کارفرما: شرکت مپنا
اعطا کننده: موسی رفان
سمت: مدیر عامل
تاریخ: آبان ماه 1379
پروژه: احداث و راه اندازی کارخانه سیمان هرمزگان<br/>
کارفرما: شرکت سیمان هرمزگان<br/>
اعطا کننده: اصغر رستمی<br/>
سمت: مدیر عامل<br/>
زمان: خرداد ماه 1376<br/>
پروژه: احداث و راه اندازی کارخانه سیمان هرمزگان
کارفرما: شرکت سیمان هرمزگان
اعطا کننده: اصغر رستمی
سمت: مدیر عامل
زمان: خرداد ماه 1376
پروژه: نیروگاه برق آبی 8.4 مگاوات پیران<br/>
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران<br/>
اعطا کننده: سید محمدرضا رضا زاده <br/>
سمت: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل<br/>
تاریخ: بهمن ماه 1390<br/>
پروژه: نیروگاه برق آبی 8.4 مگاوات پیران
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران
اعطا کننده: سید محمدرضا رضا زاده
سمت: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
تاریخ: بهمن ماه 1390