چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت شرکت رشد صنعت:

چشم انداز شرکت رشد صنعت تبدیل شدن به یکی از قابل اعتماد ترین پیمانکاران EPC در زمینه پروژه های نیروگاه آبی، حرارتی، نفت، گاز و پتروشیمی و سایر پروژه های صنعتی است. ما معتقدیم که با حرکت قدرتمند در جهت دستیابی به کمال، حرفه ای گری و تعالی به بهترین شریک و گزینه برای کارفرمایان خود تبدیل خواهیم شد و بایکدیگر خواهیم توانست تعریف مجددی از مبانی و محدوده کاری در حوزه فعالیتهای خویش ارائه نمائیم.

ماموریت شرکت رشد صنعت برآوردن تمام خواسته های کارفرما، تلاش جهت ارائه بالاترین کیفیت در محصولات و خدمات و حساسیت در رعایت الزامات زیست محیطی به عنوان  شهروندان جهانی است. در جهت پاسداری از فرهنگ مشتری مداری رو به رشد شرکت، ما نسبت به افزایش مهارتهای کاری خود، پیشرفت راهبری و بهبود کار گروهی به عنوان یک فعالیت روزانه خود اقدام می نمائیم.