پروژه های صنعتی

پروژه های صنعتی، فلزی و معدنی:

   زیرساخت فنی قابل اعتماد و تیم مدبر سازمان یافته در رشد صنعت، این شرکت را قادر ساخته در تعداد زیادی از پروژه های معدنی، فلزی و صنعتی فعالیت داشته باشد. سوابق قابل توجه ای از احداث کارخانه هایی مانند فولاد، آلومینیوم، سیمان و غیره وجود دارد که توسط این شرکت یا تکمیل شده و یا در دست ساخت می باشد.

 

-------