پروژه های صنعتی

پروژه های صنعتی، فلزی و معدنی:

   زیرساخت فنی قابل اعتماد و تیم مدبر سازمان یافته در رشد صنعت، این شرکت را قادر ساخته در تعداد زیادی از پروژه های معدنی، فلزی و صنعتی فعالیت داشته باشد. سوابق قابل توجه ای از احداث کارخانجات صنایع فولاد، آلومینیوم، سیمان، و دیگرصنایع معدنی وجود دارد که توسط این شرکت تکمیل شده است.

 

-------